Værdier og principper

Her er vores pædagogiske målsætning og værdigrundlag beskrevet.

Formålet med det pædagogiske arbejde i vuggestuen er, i samarbejde med forældrene baseret på et demokratisk grundlag, at skabe rammer, der fremmer børnenes udvikling, trivsel og selvstændighed. Gennem leg og virke skal der gives barnet mulighed for at fremme dets fantasi samt dets forståelse for mennesker, natur og samfundet. Gennem samværet med andre børn og voksne skal barnets forståelse for samarbejde, hjælpsomhed og ansvarsfølelse fremmes. Endvidere skal vi sikre optimal mulighed for individuel, personlig udvikling.

Vuggestuen skal skabe et glad, udfordrende, spændende og inspirerende miljø, hvor børnene trygt kan trives og udvikle sig og være omgivet af omsorgsfulde og nærværende voksne. Det aktive hverdagsliv bidrager til børnenes alsidige udvikling, hvor de i samspil med andre får mulighed for at udfolde sig. Børn udvikler sig ved at iagttage, danne erfaringer, kopiere og lære af de andre børn og de voksne. Børnene skal have mulighed for at påvirke indholdet af dagligdagen i vuggestuen. De skal have tid og mulighed for at udforske og erobre omgivelserne i deres eget tempo, møde udfordringerne alene eller med støtte og derigennem få succesoplevelser. Vuggestuen skal desuden skabe et hverdagsliv, der styrker børnenes lyst til at være sociale og deltage i fælles aktiviteter. På den måde får børnene forståelse for en demokratisk væremåde.

Værdigrundlag:

Værdigrundlaget er blevet udarbejdet i en proces mellem medarbejderne, lederen og bestyrelsen. Det skal løbende evalueres og bruges til at spejle hverdagens praksis. 

 • Trivsel - både store og små skal føle sig velkommen og godt tilpas.

  Gennem en åben og imødekommende dialog, skaber vi mulighed for tryg og god trivsel.

  Vi stræber efter at skabe et godt arbejdsmiljø præget af tillid og humor.

   

  Vi vil:

  • drage nærværende omsorg for barnets basale behov (mad, bleer, søvn, tøj mv) F.eks. når barnet skal have tøj på, sætter vi os på gulvet sammen med barnet, og støtte det på det niveau det er, ved at lade barnet prøve at gøre så meget som muligt selv.

  • give barnet tryghed, trøst og oplevelse af nærhed. F.eks. jeg kan se, at du er ked af det, kom og få et kram.

  • være opmærksomme på, om barnet har det godt, og reagere hvis det ikke har. F.eks. laver vi relationsmatrix, hvor barnets relationer kortlægges.

  • støtte barnet i dets udvikling til at blive et selvstændigt individ i børnefællesskabet. F.eks. jeg kan se at Louise er ked af det, kom lad os trøste hende.

  • skabe et godt og stimulerende fysisk og psykisk miljø. F.eks. både lave  motorikbaner på gangen og skabe rum for ro og fordybelse.

  • give tydlige rammer, og vise at jeg mener, hvad jeg siger. F.eks. jeg vil have du sidder på skamlen, når du spiser.

  • vejlede forældrene. F.eks. når du henter, skal du kærligt og roligt holde fast i, at nu skal vi hjem.

  • være opmærksomme på hinanden som kollegaer, og reagere når nogen har brug for hjælp. F.eks. en fra hver stue holder morgenmøde hver dag kl. 9.15, for at planlægge dagen og fordele ressourcerne bedst muligt.

  • være opmærksomme på at sproget er identitetsskabende. Det er derfor vigtigt, hvordan vi kommunikerer sprogligt og kropsligt. Vi er rollemodeller, og vores ord og handlinger bliver spejlet 

 • Nærvær      -      møde nærværende, omsorgsfulde og engagerede voksne

   

  Vi vil:

  • være nærværende i samværet med børnene. F.eks. gå i øjenhøjde når vi taler med børnene.

  • være tilstede i nuet. F.eks. når vi skifter børnene, har vi fokus på det enkelte barn, taler med barnet eller synger en sang.

  • være nysgerrige på hvad børnene er optaget af. F.eks. stoppe op, når vi er på tur og ser på sneglen, der langsomt bevæger sig.

  • give børnene en rolig og genkendelig hverdag. F.eks. foregår morgensamling ud fra den samme kendte ramme hver dag, hvor indholdet veksler.

  • give barnet en oplevelse af, ”du kan regne med mig”. F.eks. være opmærksom på når et barn beder om hjælp. 

 • Anerkendelse - at blive set og hørt for den man er

   

  Vi vil:

  • få barnet til at føle at det blive forstået og accepteret. F.eks. jeg kan se, at det er svært, skal jeg hjælpe dig?

  • vise forståelse for barnets følelser og behov. F.eks. jeg kan se du bliver vred, og nu sidder du lidt hos mig.

  • se bag om børnenes handlinger og se deres intentioner. F.eks. vil et barn der slår, måske gerne være med i legen.

  • vise rummelighed og give plads til at være individuelle individer. F.eks. kan et barn, der i en periode er mere urolig, have brug for at det er ham, der får små praktiske opgaver, så han ikke skal sidde så længe til frokosten.

  • se efter den brede historie. F.eks. barnet bider ind imellem, og det leger også rigtig godt på legepladsen.

  • være nysgerrig og lyttende. F.eks. spørge forældrene om der er sket ændringer hjemme, når barnet reagerer anderledes, end det plejer.

  • Understøtte udviklingen af selvværd og selvtillid. F.eks. du klarede at kravle op af bakken til ruchebanen, var det sjovt at rutsje ned?

  • Støtte barnet i egne initiativer og interesser. F.eks. et barn leger meget med maden. Det kunne være fordi, det har brug for at bruge sine sanser, så vi giver mulighed for at lege med kartoffelmel og vand.

  • Hjælpe barnet med konflikt håndtering og sætte ord på andre handlemuligheder. F.eks. du vil også gerne lege med skovlen, den har Simon, nu skal jeg hjælpe dig med at finde noget andet.

  • Give barnet rammer som inviterer til medbestemmelse. F.eks. en tur hvor de voksne har et mål, men på vejen er en sjov vandpyt, som børnene gerne vil hoppe i, så nåede turen ikke længere end til vandpytten den dag.   

 • Tolerance     -     at blive rummet og at der vises respekt for forskellighed

   

  Vi vil:

 • se ressourcerne i forskellighed. F.eks. når vi er forskellige som medarbejdere, har børnene flere personlighedstyper at spejle sig i. 

 • møde barnet hvor det er udviklingsmæssigt. F.eks. kan et barn have mere brug for fysisk hjælp end et andet i en periode.

 • være undrende og nysgerrig F.eks. jeres barn virker mere ked af det end det plejer. Sker der noget nyt i jeres hverdag

 • udvise rummelighed F.eks. rumme og respektere forskellige kulturer og menneskesyn, inden for vores almindelige institutionsramme.

 • giver plads til hinanden og vores forskellige kompetencer F.eks. byder medarbejderne ind med hver deres rygsæk med kompetencer, som der skal være mulighed for at sætte i spil.

   

 • Meningsfuld læring               -             skabe mening for læring i alle sammenhæng

   

  Læring er en livslang tilegnelse og udvikling af kompetencer. For vuggestuebarnet er der læring i alle sammenhænge. Fra at skulle lære at spise med ske, til at lære sociale spilleregler for at håndtere konflikter.

  Læring giver mening, når de voksne forstår at udfordre barnet inden for dets nærmeste udviklingszone. Når de voksne formår at finde balancen med, hvornår de skal gå foran, ved siden af eller bag ved barnet. (Voksenorden)

   

  Vi vil:

 • arbejde med læreplanstemaerne ud fra Hillerød Kommunes trekants model, hvor de sociale, alsidige personlige og sproglige kompetencer er i spil i alle sammenhæng.

 • lave et årshjul, hvor vi i perioder har ekstra fokus på de øvrige læreplanstemaer natur og naturfænomener, krop og bevægelse samt kulturelleudtryksformer. (Se den pædagogiske handleplan)

 • være undrende og nysgerrige sammen med børnene. F.eks. et barn opdager at der ligger en masse blade på jorden og spørg, hvorfor bladene ligger der. Den voksne taler med børnene om årsskifte, og at det er ved at være efterår.

 • udfordrer børnene til at blive selvhjulpne. F.eks. lærer børnene over tid selv at hælde vand op i deres kop med en lille kande.

 • støtte op om barnets egne initiativer og lege. F.eks. have legetøj tilgængeligt, så børnene selv kan vælge, hvad de vil lege med.

 • give børnene gode rollemodeller. F.eks. skabe en positiv og rolig stemning når vi spiser.

 • indgå i et forældresamarbejde bygget på dialog og gensidig tillid. F.eks. være nysgerrig på, hvad den anden person mener, med det de siger og gør.

 • være nysgerrig på hinandens praksis

 • højne vores faglighed. F.eks. gennem sparring og kurser

 • være ansvarlig for at bruge og viderebringe ny læring.